سه‌ره‌تا‌|ئێمه‌|پۆکسوید‌|که‌رته‌کان|هه‌واڵ‌|چالاکی|په‌یوه‌ندی
avataravataravatar
avatar
22 Mar 2011
جەلال مەلا مستەفا
ئەو ساتانەی مێژوو شایەتێکی بە ویژدانە بۆ سلێمانی زۆر گیان و ڕۆحی دەرچوو نەمر ئەبن.....
avatar
6 Mar 2011
وه‌ستا سه‌لام
به‌ بۆنه‌ی یاده‌وه‌ری ساڵ رۆژی ڕاپه‌رینی شاری هه‌ولێر
avatar
22 Feb 2011
فه‌رید ئه‌سه‌سه‌رد
خۆپیشاندان و دایه‌لۆگ و چاکسازیی
avatar
19 Feb 2011
هێمن حـەسـمەن/ ســوید
ئۆپۆزسیۆنی بێ سەرکردە!
avatar
19 Feb 2011
بورهان ئه‌مین
ڕێگرتن له ‌قه‌یران
avatar
19 Feb 2011
شادمان مه‌لا حه‌سه‌ن
ئارامی بۆ كۆمه‌لگاكه‌مان پێویسته‌
avatar
11 Feb 2011
به‌کرحه‌بیب
چۆن یه‌کێتی نیشتیمانی کوردستان بگەیەنینەوە لوتکە؟
avatar
24 Jan 2011
هێمن حـه‌سـه‌ن/ سوید
ئۆپۆزیسۆن و دەسەڵات لەناو کایە سیاسیەکاندا!
 
avatar

ئینتیگراسیۆن( ئاوێتهبوون) لهئهڵمانیا

8 Nov 2010

بورهان ئهمین/ ئهڵمانیا

له ئهڵمانیا ڕێژهیهکی ئێجگار زۆر بیانی ههیه ،بهپێی ئاماری حکومی ژمارهیان 15.600 ملیۆن کهس دهبن وڕێژهی 20% ی کۆی دانیشتوانی ئهڵمانیا پێکدههێنن،ڕهوهنده ههرهزۆرهکهیان بریتین له( تورک،پۆڵۆنی،یۆنانی،ئیتاڵی، عهرهب، کورد، فارس، ڕوسی،بۆسنی ،ئیسپانی،ئهفهریقی.... هتد) نزیکهی 8 ملیۆن لهو بێگانانه ڕهگهزنامهی ئهڵمانیان وهرگرتوه ،زۆربهشیان بههۆی ڕهوشی نالهباری سیاسی، کۆمهڵایهتی وئابووری ووڵاتانی خۆیان جێهێشتوهولهو ووڵاته ئهوروپیه نیشتهجێ بوون ،مێژووی هاتنی ئهو بێگانانهش بۆ ساڵانی دوای شهڕی جیهانی دووهم دهگهڕێتهوه بهتایبهتیش لهسهردهمی بوژانهوهی ئهڵمانیا که پێویستی به هێزی کار ههبوو بۆ دروستکردنهوهی ووڵاتهکه،بۆیهله ڕێککهوتنێکدا لهگهڵ حکهمهتی تورکیا ههزاران هاووڵاتی تورکیان هێنایه ئهو ووڵاته بۆ کارکردن ونههێشتنی ئاسهواری ئهو شهڕهی که ووڵاتهکهی وێران وکاول کرد،مانهوهی بهردهوامی ئهوانهو دروستکردنی بهرژهوهندی ودامهزران،تێیدا بوون بهشێک له کۆمهڵگهی ئهڵمانی ونهوه لهدوای نهوهیان دروستکردولهوێ مانهوه،پاشان پهیماننامهی مافی پهنابهرێتی ساڵی 1951 دهوازهیهکی تری گهورهی کردهوه بۆ هاتنی زیاتری ههموو نهتهوه جۆراوجۆرهکانی سهرڕووی زهمین بۆ ئهو ووڵاتهو مانهوهیان تیایدا .
لهماوهی زیاتر له پهنجا ساڵی ڕابردوودا بهبهردهوامی بێگانه ڕوولهو ووڵاته دهکات و ههتا دێت زۆردهبن،میللهتی ئهڵمان ههڵگری جۆرێك له ههستی کۆنی نازیهتن ولهههمان کاتیش خهراپی ههڵسوکهوتی ئهو بێگانانه لهناو کۆمهڵگهی ئهڵمانیدا ،جۆرێک له مهترسی بۆ دروست کردوون لهسهر داهاتووی ووڵاتهکهیان چونکه لهگهڵ ئهو ڕێژه زیادبوونهدا ئهڵمان زیاد ناکات بهپێچهوانهوه ئهوان ڕوولهکهنی دهکهن بههۆی مردنی پیرهکانیان وکهمی ڕێژهی خێزان پێکهوهنان ولهدایک بوون ، بهپێی توێژینهوهیهکی دهزگای ( فریدریش ئیبهرت) نزیک له پارتی سۆسیالدیموکرات دهرکهوتوه کهله 36% ی ئهڵمانهکان زیادبوونی ڕێژهی بێگانه بهمهترسی دهزانن بۆ ووڵاتهکهیان.
نێوهنده سیاسیهکان
لهماوهی ڕابردوولهنێوهنده سیاسیهکانی ئهڵمانیادا گفتوگۆیهکی گهرم ههیه لهسهر مهسهلهی ئاوێتهبوون،بهتایبهتیش لهدوای ڕاگهیاندنهکانی مانگی ڕابردووی (تیلۆ سارازین )ی وهزیری دارایی ههرێمی بهرلینی پایتهخت وگهورهئهندامی پارتی سۆسیالدیموکرات کهتیایدا زۆر بهتووندی ئیسلامیهکان وبهتایبهتیش تورک وعهرهبی بهوه تاوانبارکرد که تهگهره دهخهنهبهردهم کارهکانی حکومهت بۆ ئینتیگراسیۆن،ههروهها ( هۆرست زیهۆفهر)ی سهرکردهی پارتی کۆمهڵایهتی مهسیحی وسهرۆکی حکومهتی ههرێمی پاڤاریا که هاوپهیمانی حیزبهکهی (ئهنگێلا مێرکل)ی ڕاوێژکاره لهحکهمهتدا ههمدیسان چهند لێدوانێکدا لهدژی بێگانهکان وهستایهوهو تهنگژهیهکی سیاسی بۆ ووڵات دروستکرد،ئهم لێدوانانه دهنگی ناڕهزایی لهنێوهندی سیاسی و ڕهوهندی ئیسلامی دروستکرد بهتایبهتیش لهنێو تورک وعهرهبهکانی ههرێمی باڤاریاو بهرلین ،لهم بارهیه دوو تێڕوانین دروست بوه یهکهمیان پشتگیری له ههوڵی دروستکردنی ئهو ئاوێتهبوونه دهکات بهبهرنامهیهکی درێژخایهن وتێرو تهسهل، ئهم ڕهوتهحکومهتی مێرکل ڕێبهرایهتی دهکات،دووهمیشیان لهگهڵ وهستاندنی کۆچ وکۆچباره بۆ ووڵاتهکهو دژی ئهوهیه ئیسلام وکهمهنهتهوهکانی ناو ئهو ووڵاته لهگهڵ کۆمهڵگهی ئهڵمانیدا ئاوێتهبکهن، ئهمهش سهرۆکی حکومهتی ههرێمی باڤاریاوچهند کهسایهتیهکی حکومی ههرێمهکانی ترڕابهرایهتی دهکهن و حیزبه نازیهتوندڕهوهکانیش پشتگیری دهکهن .
کهلتور وهک کێشه
ههموو ئهو نهتهوانهو بهتایبهتیش ئهوانهی له ووڵاته ئیسلامیهکانهوه هاتوون وهک تورک وعهرهب وکورد وفارس وئهفغانی وپاکستانی ،ههڵگری کهلتوری خۆیانن ولههیچ بوارێکهوه لهگهڵ میللهتی ئهڵمان هاڵناکهن ، به پێچهوانهی ووڵاتانی ئهسکهندهنافیاو ئوسترالیاو چهند ووڵاتێکی تر که لهلایهن ههردولاوه نهرمی نواندن وزهمینهک ههیه بۆ ئینتیگراسیۆن ( ئاوێتهبوون)،ههڵسوکهوتی ڕۆژانهی بێگانهکان جۆرێک لهسهرسامی وبێزاریهک بۆ ئهڵمان دروستدهکاو بهپێچهوانهوهش ژیانی ئهڵمان بهپێی تێڕوانینی ئهو نهتهوانه نامۆیهو هیچ زهمینهیهکی لهبار نهڕهخسێنراوه بۆ ئاوێتهبوونی ههردوولا لهگهڵ یهکتر، ههریهکهو لهفهزایهکدا ژیانی ڕۆژانهی خۆی پیادهدهکات،جگه لهوهش ههندێ له لایهنه نازی وڕێکخراو و کهسایهتی سیاسی کارلهسهر دژایهتی بێگانه دهکهن و ڕق وکین ودووبهرهکی له کۆمهڵگهی ئهڵمانیدا دروست دهکهن، لهنێو ههرچوار گهوره ڕهوهندهکهی ناو ئهڵمانیا( تورک ،پۆڵۆنی،یۆنانی،ئیتاڵی) تورکهکان کهمترین گهلن کهبهڕێژهیهکی زۆرکهم لهچاو ئهوانهی تر پرۆسهی ئاوێتهبوون بهخۆوه دهبینن،پسپۆڕانی ئهوم بوارهش هۆکاری دینی ونزمی ئاستی خوێندهواری وڕۆشنبیری بهتهگهرهدادهنێن بۆ دروستبوونی پرۆسهکه.
کێ بهرپرسیاره؟
شارهزایان وایدهبینن کهنهزانینی زمانی ئهڵمانی لای بێگانهکان هۆکاری سهرهکی سهرنهکهوتنی ئینتیگراسیۆنه، کاتێک بیانیهک دێته ئهو ووڵاته دهبێ به سهلیقهوههوڵ وتوانای خۆی خۆی فێری ئهڵمانی بکات،تا ئێستا حکومهت بهرنامهیهکی تۆکمهوداڕێژراوی نهبوه تا لهو کاتهی بێگانهیهک پێدهنێنه ناو ووڵاتهکهوه بیخهنهناو خولی فێربوونی زمان وکۆرسات وخوێندنگهکان ،فێربوونی زمان کارێکی ئارهزوومهندانهیه ،بههۆی قورسی زمانهکهش خهڵکی بهسهختی ودرهنگ فێری دهبێت ئهگهر دهزگایهکی گهوره لهپشتی پرۆسهکهوه نهبێت کارێکی ئهستهم دهبێ ،لهههمان کاتیشدا له بواری خوێندن وفێرکردنهوه کێشهی زۆر دهخرێته بهردهم ئهو کهسانهی دێنه ووڵاتهکهو دهیانهوێت درێژه بهخوێندنیان بدهن ،بڕوانامهی ئهوروپی نهبێت ئی هیچ له ووڵاته بێگانهکان جێی متمانهو باوهڕپێکراو نیهو دهبێ داواکار سهرلهنوێ ئهزموونی گشتی له پسپۆڕیهتیهکهی خۆی بداتهوه که ئهمهش کاری نیگهتیف دهکاته سهر ئه تێکهڵاوبونهو ناچار هاوڵاتی بڕوانامهکهی پشت گوێدهخاوبێ کارو کاسبی لهماڵهوه دادهنیشێ،لهلایهکی تریش بێگانهکان وئیسلامهکان بهتایبهتی زهمینهیهک دروست ناکهن بۆ پێکهوهژیانی هاوبهش وخۆیان لهگهڵ باردودۆخی ئهوان ڕاناهێنن،خێزانهکان مهترسیان ههیه لهوهی مناڵهکانیان خووی ئهڵمان ههڵگرن وبهڕێ لادان له کهلتورو دابو نهریته کۆمهڵایهتیهکان ناوی دهبهن، ئهوان کۆمهڵگهی ئهڵمانی خهتاباردهکهن لهئاوێتهنهبوونیان لهگهڵ ئهڵمان وپشتگوێ خستنیان ،لهبهرامبهریشدا ئهڵمانهکان ههڵسوکهوتی چهوتی ئهو بێگانانه بهتهگهرهدهزانن لهبهردهم پرۆسهکه،بهشێوهیهک (سارازین)لهڕاگهیاندنهکهیدا ووتبوی ئهوخێزانانه هیچ نازانن تهنها ئهوهنهبێ دوکاندارێتی سهوزهو میوهنهبێ و ههمووساڵێکیش ڕهفتهبهسهرێک بۆ ئهڵمانیا زیاد دهکهن.
حکومهت لهکوێی هاوکێشهکهدایه؟
بهپێی لێدوانهکانی ئهنگێلا مێرکل حکومهتی ئهڵمانیالهماوهی ڕابردوودا سهرکهوتوونهبوه له دروستکردنی کۆمهڵگهیهکی فره کهلتور وپێکهبهستراو،ههم ئهڵمانهکان لهگهڵ کهلتور ودابونهریتی ئهو بێگانانه خۆیان ڕابێنن ،ههمیش بێگانهکان لهپاڵ پاراستنی کهلتوری خۆیاندا فێری کهلتورێکی تازهببن وههمووان له خزمهتی کۆمهڵگهی ئهڵمانیدا کاربکهن ،لهناو پارتی دیموکراتی مهسیحیدا کهحکومهتی پێکهێناوهو مێرکل ڕابهرایهتی دهکات ڕهوتێکی توندڕهو ههیه لهدژی سیاسهتی حکومهت بۆ ئهم کێشهیه ،بهڵام ماوهیهکه حکومهت خهریکی دانانی نهخشهو پلانی تازهیه بۆ دروستکردنی ئهو پهیوهندیهو ئهو ئاوێتهبوونه،بۆ ههمان مهبهست لهم ڕۆژانه له بهرلینی پایتهختی ئهڵمانیادا چوارهمین کۆنگرهی( ئینتیگاسیۆن) به سهرپهرشتی مێرکل وبهئامادهبوونی زیاتر له 120 کهس له نوێنهرانی حکومی ووڕێکخراوهکانی کۆمهڵگهی مهدهنی ونوێنهرانی ڕهوهندی بێگانهکان بهستراوتیایدا پهنجه خرایه سهر کهمتهرخهمیهکانی حکومهت لهم بوارهو ئاستهنگهکان وچۆنیهتی چارهسهرکردنیان ،شارهزایان پێیان وایه ئهم کۆنگرهیه دهروازهیهکی گهورهی کردۆتهوه لهبهردهم بێگانه تا بتوانن خۆیان لهگهڵ کۆمهڵگهی ئهڵمانیدا ڕابێنن.
کۆنگرهی ئینتیگراسیۆن چی کرد ؟
کۆنگره بڕیاری داڕشتنی بهرنامهیهکی نیشتیمانی تۆکمهیدا بۆ پرۆسهکهولهههموو بوارێکدا بهتایبهتیش لهبواری زمان وپهروهردهو فێرکردن ودروستکردنی بازاڕی کار،بهبهرزکردنهوهی بودجهی فێرکردنی زمان بهبڕی 15 ملیۆن یۆرۆ لهسالێكدا،بهمه بودجهکه گهیشته 233 ملیۆن یۆرۆ که پسپۆڕان بهههنگاوێکی چاکی دادهنێن وبهو پێیهوه ههر بێگانهیهک که زمان نهزانێت دهبێت 600 کاتژمێر زمانی ئهڵمانی بۆ ماوهی دووساڵ بهزۆری بخوێنێت،ههروهها پهپێی ڕهشنوسی پڕۆژهنامهیهک که کۆنگره کردی بهبڕیار لهمهودوا ئاسانکاری بۆ دانپێنان به پڕوانامهی ووڵاتانی بێگانه دهکرێ تاوهکو دهرفهتێک لهبهردهم هاوڵاتی بیانی دروست بکات بهپێی پسپۆڕێتی خۆی کار بدۆزێتهوه،لهبواری بازاڕو کارکردنیش گهیشتنه ئهوهی که دۆزینهوهی کار بۆ بێگانهکان ووهگهرخستنیان له بازاڕهکاندا هۆکارێکی باشه بۆ ئهو تێکهڵاوبونهو بۆ ئهمهش بڕیاری گرنگ دهرکرا سهبارهت به دروستکردنی ههلی کار،بڕیاریش دراههموو ئهو بارنامهو ڕاسپاردانهش له بههاری ساڵی داهاتوهوه دهست پێبکات .

Start | Contact | PUKswed © 2018| Powerd by  Helanet Solutions
Home Contact